Mag de provincie sociale woningbouw afdwingen?

Verschillende provincies schrijven voor wat voor woningen gemeenten moeten bouwen. Daarmee worden de mogelijkheden om een rendabele woonwijk te ontwikkelen belemmert. Is dit wel een taak van de provincie?

In de Woningwet staat dat de gemeente een woonvisie vast moet stellen. Die woonvisie wordt gemaakt aan de hand van gegevens over de bevolkingsontwikkeling en de bestaande woningen. Daaruit blijkt welke veranderingen of uitbreidingen in de daaropvolgende jaren wenselijk zijn. Het gaat dan om het aantal woningen, de betaalbaarheid maar ook om bijvoorbeeld woningen voor starters, senioren of zorgbehoevenden. Dit is dus een wettelijke taak van de gemeente.

Waarom legt de provincie dan eisen op die het ontwikkelen van woningen en woonwijken moeilijker maken? Zoveel woningen betaalbaar, zoveel sociaal, alles duurzaam en meer van dergelijke eisen. En als je niet voldoet, blokkeert de provincie de bouwmogelijkheden van de gemeente. Is het een hobby van provinciebestuurders die vinden dat ze zo hun kiezers kunnen behagen? Of die eigenlijk zelf graag wethouder willen zijn?

Of denkt de provincie dat gemeenten onvoldoende in staat zijn om zelf invulling te geven aan hun wettelijke taak. Dat de lokale democratie niet deugt. Het is niet aan de provincie om randvoorwaarden te stellen aan de gemeentelijke politiek. Zeker niet als wettelijk de taak niet bij de provincie maar bij de gemeenten ligt.

Hier ligt een taak voor de rijksoverheid. Als de provincie de gemeente passeert bij een gemeentelijke taak, moet die provincie teruggefloten worden: provincie, bemoei je er niet mee. Het is volgens de wet een taak van de gemeente dus afblijven.